Restrukturyzacja i upadłość dla firm

Zaistnienie przesłanki niewypłacalności

Następuje w momencie zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorcy w świetle przepisów Prawa upadłościowego. Niewypłacalność jest definiowana jako utrata przez dłużnika zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych jeżeli opóźnienie w ich regulowaniu przekracza trzy miesiące. W przypadku dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, niewypłacalność występuje, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Rozważenie podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości:

  • ocena stanu prawnego i majątkowego dłużnika, stan jego zadłużenia,
  • ustalenie prawdopodobieństwa istnienia stanu niewypłacalności dłużnika według przepisów prawa upadłościowego,
  • ustalenie istnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • udzielenie informacji o przebiegu, wymogach oraz kosztach postępowania upadłościowego.

Postępowanie w razie stwierdzenia zasadności ogłoszenia upadłości:

  • przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • zgłoszenie wierzytelności,
  • koordynacja przebiegu postępowania upadłościowego,
  • przygotowanie wniosków o wyłączenie składników majątku z masy upadłości.

+48 505 711 704

ul. Szafera 7/33, 31-543 Kraków